Переглянути всі підручники
<< < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > >>

 

Здано на виробництво та підиисано до друку 22.06.2007. Формат 70х100/16.Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Шкільна.Ум. друк. арк. 19,5+0,33 форзац. Ум. фарбо-відб. 78. Обл.-вид. арк. 19,29+0,51 форзац. Наклад 185050 (2 з-д 95026-185050) прим.Вид. № 616. Зам№ 1635/145.

Видавництво «Генеза», 04212,м. Київ-212, вул. Тимошенка, 2-л.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців серія ДК №6 25 від 31.03.2000 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у друкарні ТОВ «Навчальний друк», Україна ,62300, Харківська обл.,м. Дергачі.вул. Петровського, 163- а Свідоцтво серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.

 

Переглянути всі підручники
<< < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > >>
Hosted by uCoz